FAQ

Studenti Vědci Učitelé

Projekt SOČ

Finanční dotaci je možné čerpat vždy od 1. září - do konce března následujícího roku. Každá instituce si může dle potřeby požádat o 50% celkové schválené částky dotace na materiál do konce daného roku a poté se na konci března nejpozději koncem dubna doplatí zbývajících 50%, nebo je možné částku uplatnit celou na konci.

 

V takovém případě je možné věc, nebo součást  bez problémů koupit s tím, že se využije 50% z dotace JCMM a zbytek se doplatí z prostředků instituce/firmy. Tato zbývající část bude pak instituci z JCMM doplacena v následujícím roce nejpozději do konce dubna daného roku.

 

Pokud je investice do materiálu případně zařízení ke stavbe modelu při práci SOČ vyšší než je poskytnutá finanční dotace z JCMM je nutné částku přesahující hodnotu dotace doplatit z peněz instituce/firmy.

 

Finanční dotace na materiál slouží pouze na materiál a věci související se zpracováním daného tématu. Odměna je školiteli vyplácena přímo z JCMM.

Je nutné se domluvit na vašem ekonomickém oddělení, kde se bude vyúčtování dotace odehrávat. Jednotlivé doklady popřípadě faktury za koupený materiál budete odevzdávat tam. V průběhu měsíce března pak z ekonomického oddělení vaší instituce/firmy bude na JCMM zaslána PŘÍLOHA Č. 2 Smlouvy o vytvoření podmínek pro realizaci Projektu SOČ s přiloženou fakturou za všechny projekty SOČ, které byly v rámci instituce realizovány v přidělené výši, kterou JCMM instituci proplatí.

 

Pokud získáte informaci nebo si na webu JCMM zjistíte, že vaše téma bylo podpořeno, znamená to, že školská komise vaše téma vybrala k finanční podpoře z JCMM na materiál v hodnotě až 20 000 Kč a školiteli bude vyplacena odměna formou DPP 5 000 Kč.

 

Tato informace znamená, že téma nebylo v tomto školním roce vybráno k finanční podpoře. Neznamená to však, že téma nemůže být realizováno, téma můžete se svým studentem zpracovat, přihlásit ho do školního kola SOČ na příslušné střední škole a soutěžit ve všech dalších kolech SOČ.

 

To zda bylo vaše téma chváleno či nikoliv zjistíte na webových stránkách JCMM pod záložkou TÉMATA. Pokud najdete v tabulce témat u svého tématu informaci, že téma je podpořeno, znamená to, že bylo schváleno k finanční podpoře. Pokud u svého tématu najdete informaci, že téma bylo vypsáno, znamená to, že finančně podpořeno nebude.

V informačním systému jsou pak podpořená témata označena stavem SCHVÁLENO.

 

Motivační dopis napište společně. Podává se jeden na každé téma SOČ, a jelikož se hlásíte k řešení dohromady, tak i před školitelem budete vystupovat jako jeden celek.

 

Přihláška pro témata je stejná. Rozdělení je pouze kvůli snazší distribuci témat mezi studenty. Když u obou témat, na která se přihlásíš, vyberou školitelé mezi ostatními studenty právě tebe jako nejlepšího (nebo se přihlásíš pouze ty), budeme mít  jasný signál, o které téma máš větší zájem. Nebudeme tě tak "nutit" řešit téma, které je pro tebe méně zajímavé. Znevýhodnění oproti dalším studentům přihlášeným ke stejnému tématu není.

 

Kategorie 1 v znamená, že téma už má svého řešitele.

Kategorie 2 znamená, že se k tématu můžeš hlásit.

Kategorie 3 znamená, že máš zkontaktovat školitele sám rovnou, mimo cestu skrz JCMM. Nebudeš tedy zařazen do programu Podpora SOČ.

 

Ideální je pokud jsou dvojice nebo klidně i více studentů z jedné školy. Potom se nemusí řešit, kdo je hlavním řešitelem a kdo je spoluřešitel, pak vystupují jako jeden celek. Pokud jsou řešitelé z jiných škol, musí se domluvit, kdo je hlavním řešitelem a kdo spoluřešitel. SOČka se pak obhájí na škole hlavního řešitele.

 

Zeptejte se u vás na škole školního koordinátora SOČ, kdy škola vyhlásí školní kolo SOČ bývá to zpravidla v průběhu měsíce ledna a února. Školní kolo si každá škola vyhlašuje sama a proto není možné přesně říct, kdy to bude u vás na škole.

 

Témata, která nebyla finančně podpořena mohou být zpracována a obhájena ve všech kolech SOČ, jen na ně nebude možné čerpat peníze na materiál od JCMM.

 

Bohužel studenti z jiných krajů než je Jihomoravský se k finančně podporovaným tématům Jihomoravského kraje hlásit nemohou. Studenti si mohou najít školitele ve svém kraji, nebo se školitelem spolupracovat bez finanční podpory JMK.

Čerpat peníze na materiál už v červnu možné skutečně není. V tomto období dojíždí dotace z předchozího roku a její vyúčtování s institucemi a zároveň novou dotaci schvaluje rada JMK . Finance na Projekt podpory nadaných studentů na další školní rok získáváme až v průběhu léta, proto se nová dotace může čerpat až od září. 

Nezbytnou součástí přihlášky ke zvolenému tématu SOČ je motivační dopis a doporučení třídního učitele.

Motivační dopis přikládá student při registraci k tématu, které ho zajímá a které si vybral jako jednu ze dvou možných voleb. (1 student se může přihlásit max. ke 2 tématům). Motivační dopis přiloží ke každému zvolenému tématu zvlášť. 

Doporučení třídního učitele posílá za každé přihlášené téma na e-mail projektového manažera třídní učitel popřípadě koordinátor SOČ na škole. 

Pokud se student příhlásí ke dvěma tématům, může jeho třídní učitel uvést obě témata na jeden formulář. Podmínkou ale je, že se jedná o témata ze stejného oboru. Pokud si student vybere každé téma z jiného oboru, je potřeba, aby třídní učitel vyplnit formuláře dva.

Na jednom formuláři doporučení třídního učitele může být uveden pouze jeden student. Z formuláře by pak nebylo patrné, který student se přihlásil ke kterému tématu. Taktéž by jednotlivá přihlášená témata byla z různých oborů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby třídní učitel vyplnil za každého přihlášeného studenta samostatný formulář.

Pokud je student se školitelem domluven (jedná se o kategorii 1 - školitel zná svého studenta), nebo již motivační dopis zaslal školiteli dříve nebo předal při osobním setkání a školitel motivační dopis už nevyžaduje, není nutné do systému motivační dopis nahrávat.