Internacionalizace

STIPENDIA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

 • Pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU - pro uchazeče o navazující magisterské studium a Ph.D. studium.
 • Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.
 • Startovací stipendium 7000 korun českých měsíčně (přibližně 250 EUR) a poradenský servis.
 • Dobrá znalost češtiny podmínkou !!!
 • Přihlášky přijímáme od 1. 12. 2018  do 31. 1. 2019.

Součástí programu jsou také ČESKÁ CENTRA V ZAHRANIČÍ na partnerských zahraničních univerzitách, kde nabízíme kurzy češtiny, kulturní akce a poradenskou pomoc lektorů za účelem studia na jižní Moravě.

Co program nabízí:

 1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
 2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 

KDO může zažádat:

 • Zahraniční uchazeči ze zemí mimo EU, kteří mají zájem především o magisterské navazující studium nebo Ph.D. studium v českém jazyce na partnerských vysokých školách v Brně v České republice.
 • Pouze uchazeči, kteří doposud nestudovali na žádné vysoké nebo střední škole v České republice a nepobývají v České republice déle než půl roku ke dni finálního výběru stipendistů. Výjimku tvoří pouze přípravné a jazykové kurzy nebo výměnné krátkodobé stáže.
 • Podmínkou je dostatečná znalost češtiny pro studium v tomto jazyce (úroveň se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých fakult, pro magisterské studium je však u všech požadována velmi dobrá znalost češtiny).
 • Podporovány jsou v první řadě zájemci o technické a přírodovědné obory.

JAK a KDY zažádat:

Pro akademický rok 2019/2020 přijímáme on-line přihlášky od 1. prosince 2018.
Bližší informace naleznete v sekci Jak se přihlásit.

4 základní kroky ke stipendiu:

 1. Od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019: podání on-line přihlášky ke stipendiu.
 2. Únor - červen 2019: podávání přihlášek na univerzity (uchazeč si hlídá termíny sám, protože každá fakulta má jiné podmínky)
 3. Květen - červenec 2019: přijímací zkoušky a pohovory na vysokou školu.
 4. Červen 2019: finální výběr stipendistů - proveden nezávislou výběrovou komisí složenou z prorektorů našich partnerských univerzit. Tento výběr je proveden z uchazečů, kteří řádně podali přihlášku a byli přijati ke studiu na partnerské vysoké škole.

Znalost českého jazyka:

Uchazeč musí mít dostatečnou znalost českého jazyka, aby byl schopen v tomto jazyce složit přijímací zkoušky a ihned začít studovat v češtině od září 2019.

Během studia je možné navštěvovat pro zlepšení své úrovně doplňkové kurzy, nejedná se však o intenzivní kurzy pro začátečníky! Kurzy nabízí zdarma Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, a také některé vysoké školy pro své studenty.

Další aktivity projektu

Letní školy slovanských studií

Letní studijní kurzy češtiny pořádané několika českými vysokými školami: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1.

Stipendia vlády České republiky

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na vysokých školách v České republice: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme-1.

Portál stipendií pro českou republiku

Nabídka nejrůznějších stipendií pro studium nejen v České republice: http://www.studyin.cz/scholarships/

Z HISTORIE programu:

Program na podporu zahraničních studentů běží již od akademického roku 2006/2007, celkem bylo doposud podpořeno již 216 studentů.

Přehled podpořených studentů v jednotlivých akademických letech:

 

 • 2017/2018 - 18 sipendisrtů   
 • 2016/2017 - 17 stipendistů
 • 2015/2016 - 20 stipendistů
 • 2014/2015 - 22 stipendistů
 • 2014/2015 - 22 stipendistů
 • 2013/2014 - 22 stipendistů
 • 2012/2013 - 21 stipendistů
 • 2011/2012 - 25 stipendistů
 • 2010/2011 - 26 stipendistů
 • 2009/2010 - 34 stipendistů
 • 2008/2009 - 30 stipendistů
 • 2007/2008 - 22 stipendistů
  • plus pětiměsíční výuka ČJ pro 4 studenty z Bosny a Hercegoviny za účelem jejich přípravy pro další studium na vysoké škole v Brně
 • 2006/2007 - 14 zahraničních stipendistů

Přihlášky ke stipendiu

Pro akademický rok 2019/2020 můžete požádat o stipendium zde: ProManager od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019.

Podrobnější informace k podávání přihlášky najde uchazeč v příručce pro žadatele.

DŮLEŽITÁ DATA:

 1. podání on-line přihlášky ke stipendium: 1. 12. 2018 - 31. 1. 2019
 2. podání přihlášky na univerzity: únor - červen 2019
  - termíny jsou individuální dle termínů fakult. S přihláškou Vám pomůže na vyžádání projektový manažer programu, na některé fakulty je přihláška přes naši organizaci zdarma.
 3. Přijímací zkoušky na univerzity: květen - červenec 2019
 4. Finální výběr stipendistů: konec června 2019

UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ (nostrifikace):

Dodatečně by měly být poslány poštou také následující dokumenty (Studenti, kteří končí své studium v aktuálním roce, dodají dokumenty ihned po jejich získání a zajištění překladu, nejpozději však během července 2019. Studenti, kteří již studium ukončili a získali diplom, dodají dokumenty nejpozději do 30.května 2019).

 1. Kopii diplomu (notářsky ověřenou) + překlad diplomu soudně uznaným překladatelem do českého nebo anglického jazyka dle dané země a vybrané univerzity - na překladu je třeba, aby byla tlumočnická doložka překladatele v češtině nebo v angličtině.
 2. Notářsky ověřená kopie dodatku diplomu či Výpis výsledků (seznam studovaných předmětů) + jeho překlad soudně uznaným překladatelem do českého nebo anglického jazyka dle dané země a vybrané univerzity - na překladu je třeba, aby byla tlumočnická doložka překladatele v češtině nebo v angličtině.
 3. Žádost o uznání zahraničního vzdělání (na vyžádání u projektového manažera programu stipendií nebo přímo na webových stránkách jednotlivých univerzit)
 4. Poplatek 3 000 Kč (nutno prostudovat webové stránky jednotlivých univerzit) 

V případě, že uchazeč končí studium na jaře téhož roku, kdy podává přihlášku ke stipendiu, vloží do on-line přihlášky pouze potvrzení domovské univerzity o předpokládaném ukončení studia.

POZN.: Uchazeči, kteří si již sami zajistili nostrifikaci diplomu, vloží do on-line přihlášky pouze sken nostrifikace, kopii diplomu a přehledu předmětů, poštou však už originály těchto dokladů neposílají!PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ ŠKOLY 1.5.2018 - 31.8.2018

Přijímací zkoušky na jednotlivé vysoké školy a fakulty probíhají v období květen-srpen 2018. Přesná data stanovuje každá fakulta individuálně a je povinností všech uchazečů si zjistit tyto informace (k dispozici na webových stránkách fakult nebo na studijním oddělení vybrané fakulty).


Přihlašování do soutěže 1.12.2018 - 31.1.2019

Přihlášky do soutěže přijímáme od 1.12.2018 do 31.1.2019.


PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA VYSOKÉ ŠKOLY 1.2.2019 - 30.6.2019

V průběhu měsíců únor - červen 2019 musí uchazeči podávat přihlášky na vysoké školy (pro zájemce za pomoci projektového manažera programu stipendií), u některých fakult jsou termíny odlišné a je povinností uchazeče si toto pohlídat.


FINÁLNÍ VÝBĚR STIPENDISTŮ 3.6.2019 - 30.6.2019

Finální výběr stipendistů proběhne koncem června 2019. Výběr provádí komise, která je složená z prorektorů všech partnerských univerzit. Počet podpořených stipendistů je 20 (uchazeči, kteří nezískají stipendium, avšak jsou přijati ke studiu na vybranou vysokou školu, mohou samozřejmě ke studiu nastoupit i bez stipendia).

Naše partnerské vysoké školy

Masarykova univerzita (www.muni.cz):

 • druhá největší vysoká škola v České republice a největší na Moravě
 • 9 fakult - Právnická, Lékařská, Přírodovědecká, Filozofická, Pedagogická, Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta informatiky, Fakulta sociálních studií, Fakulta sportovních studií
 • hlavní priority univerzity jsou věda a výzkum, univerzita má významná výzkumná centra - Recetox, Ceitec, FNUSA ICRC a další

Vysoké učení technické v Brně (www.vutbr.cz)

 • nejstarší brněnská vysoká škola, která pokrývá celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín
 • 8 fakult: Fakulta architektury, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta chemická, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství a Fakulta výtvarných umění.
 • VUT se podílí na výzkumu ve vědecko-výzkumných programech, významných soukromých firmách (Škoda, IBM,…) a vědeckých centrech a sdruženích (CEITEC, NETME, Centrum leteckého a kosmického výzkumu, Výzkumné centrum aplikované kybernetiky,…)

Mendelova univerzita v Brně (www.mendelu.cz)

 • nejstarší nezávislá univerzita svého druhu v České republice
 • 5 fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání
 • vědecko-výzkumná činnost univerzity zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (www.vfu.cz)

 • jediná vysoká škola tohoto druhu v České republice; vychovává odborníky v oblasti veterinární a farmaceutické problematiky
 • 3 fakulty – fakulta veterinárního lékařství, Farmaceutická fakultua a Fakulta veterinární hygieny a ekologie; přímo v areálu se nacházejí ordinace veterinárních lékařů, humánních lékařů a Fakultní lékárna

Přivítání zahraničních studentů na JMK 2017

Jarní ohýnek se zahraničními studenty z škol. roku 17/18

Exkurze do pivovaru

Konstruktéři

Kurz češtiny v Telči, listopad 2018

Přivítání zahraničních studentů 2018/19

Pratic, Fei a Zarina přednášeli o Indii, Číně a Kazani (Rusko)

Nová sekce

Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova(at)jcmm.cz