ORION

 

10 x €5000

Open Responsible research and Innovation

to

further Outstanding kNowledge


 

JCMM udělí 10 grantů ve výši odpovídající €5000 projektům studentů magisterského a doktorského studia brněnských univerzit, kteří v rámci výzvy předloží inovativní projekty s atributy otevřené vědy v rámci „local societal challenges“.

Co je otevřená věda:

1. Transparentnost v experimentální metodologii, pozorování a sběru dat

2. Veřejná dostupnost a znovupoužitelnost vědeckých dat

3. Veřejná přístupnost a transparentnost vědecké komunikace

4. Používání webových nástrojů k posílení vědecké spolupráce. 

 

Vizí ORIONu je "zakomponovat" principy Open Science a pravidla odpovědného výzkumu a inovací, kterými jsou:

 • etika
 • rovnost pohlaví
 • řízení
 • otevřený přístup
 • zapojení veřejnosti 
 • vzdělávání v oblasti vědy

do pravidel řízení, procesů a postupů organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity. 

 

Aktivity ORIONu primárně cílí na organizace pracující v oblasti přírodních věd a biomedicíny.

Budeme se snažit identifikovat hnací mechanismy a bariéry, zájmy a hodnoty, ale i realizovat "experimenty" a to formou zapojení občanů do výzkumných projektů, nových výzkumných strategií, nových typů financování a tvorby školicích materiálů.

Během realizace projektu dojde k propojení několika cílových skupin:

 • organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity
 • občanů
 • politiků
 • zástupců  průmyslu

Veškeré materiály a školící podklady vzniklé v rámci ORIONu budou v rámci open access přístupu volně přístupné všem zájemcům.

Základní prvky projektu:

 • Benchmarking - pro analýzu současného stavu a přístupu k Open Science a ověření dostupných znalostí a nastavených postupů.
 • Experimenty – do projektu chceme zapojit různé zájmové skupiny, a to formou společných experimentů, které budou vedeny třemi hlavními směry:  otevření výzkumného prostoru; identifikace rizik spojených s příchodem nových technologií a začlenění občanů do vědeckých projektů v základním výzkumu.
 • Školení – vytváření školících materiálů, realizace konkrétních školení založených na principech RRI a Open Science zaměřených zejména na vědecké pracovníky, administrativní pracovníky výzkumných organizací, ale i administrativní pracovníky agentur a státních organizací přerozdělujících finanční prostředky na vědu výzkum.

 

Co je RRI

RRI neboli “zodpovědný výzkum a inovace“ se snaží sladit procesy, výsledky výzkumu a inovací s hodnotami, potřebami a očekáváními společnosti. To vyžaduje přímou účast a zapojení mnoha stran, včetně aktivního začlenění veřejnosti do procesů spojených s výzkumem a inovacemi.

 

Partneři projektu: 

 • Koordinátor projektu: CRG - Centre for Genomic Regulation, Španělsko
 • Partneři projektu: ANT Foundation, Itálie, Babraham Institute, Velká Británie, CEITEC Masarykova univerzita, Česká republika, CRECIM, Universitat Autónoma de Barcelona, Španělsko, Instituto de Salud Carlos III, Španělsko, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Německo, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Česká republika, VA (Public & Science), Švédsko

 

Acknowledgement

 ORION has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 741527.

Pojďte do toho s námi!

 

Soutěž je určena studentům magisterských a doktorských studijních programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti, pokud splňují podmínky soutěže a jejich projekt vyhovuje stanoveným soutěžním okruhům.

 

Soutěžní vědecké okruhy

 • life science domain
 • environmental domain
 • social domain
 • economic domain
 • technical domain
 • medical domain

Zisk finančního příspěvku je velkým benefitem vítězných projektů a smyslem této podpory je edukace používání principů otevřené vědy v běžném vnímání a každodenním využívání při výzkumné a vědecké práci mladých studentů, kteří pak mohou tyto principy infiltrovat do vědecké, potažmo i laické společnosti. Finanční podporou dáváme stipendistovi prostor plně se věnovat práci na projektu.

Školiteli/vedoucímu uvedenému v žádosti hradíme odbornou konzultaci postupů a řešení projektu až do výše 20 000 Kč. 

Podpory otevřenosti právě v life science a biomedicínských oborech vychází z podmínek poskytovatele dotace na projekt Orion a volně navazuje i na strategii Jihomoravského kraje k vytvoření místa vhodného pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v JMK. 

Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemců pro partnerské univerzity, fakulty ani ústavy, jejichž studentům je soutěž určena.

Soutěžní projekt je podán a komunikován v angličtině.

Dotaci poskytuje Evropská unie z programu Výzkum a vývoj Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 741527 a je realizován od května 2017 do dubna 2021.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

 • prezenční studium na partnerské univerzitě (MU, MENDELU, VFU, VUT, UO, JAMU)
 • magisterské studium, doktorské studium
 • projekt naplňuje principy otevřené vědy
 • projekt tematicky naplňuje jeden nebo více (multidisciplinární) stanovených okruhů
 • cílem projektu je nabídnout řešení některého z aktuálních ožehavých regionálních (JMK, SmB) problémů
 • uchazeč nesmí být stipendistou projektu Brno Ph.D. Talent za období 2016-2018

 

 

Důležité! Jako uchazeč musíte podmínky pro registraci splňovat po celou dobu čerpání stipendia

Jaký je deální uchazeč?

 • zapálený do oboru svého výzkumu, pracovitý, kreativní
 • vykazuje vynikající výsledky ve studiu a v odborných soutěžích
 • aktivně se zapojuje do vědeckých projektů
 • skvěle se orientuje v aktuálním dění v oboru svého výzkumu
 • umí srozumitelně a přesvědčivě prezentovat své myšlenky, vize a záměry a to i v angličtině

Uchazeči se do soutěže registrují prostřednictvím našich webových stránek (ikonka níže) od 15. 11. 2018 do 15. 1. 2019. Přihlášky sestávají z životopisu uchazeče, popisu vědeckého projektu a seznámení se školitelem a zázemím řešení projektu.

 

Přihlášení zde

 

Soutěž má tři kola:

 1. formální kontrola přihlášek
 2. hodnocení přihlášek veřejností - open peer review
 3. odborné hodnocení přihlášek mezinárodními odbornými komisaři

Termíny jednotlivých kol najdete v harmonogramu soutěže.

Podmínky soutěže jsou uvedeny v Guide for Applicants a vzor žádosti (kterou po dokončení následně nahrajete do systému) stáhnete zde..

Upozornění: na základě zpětné vazby od žadatelů dochází k drobné úpravě podmínek statutu ve prospěch žadatelů - JCMM bude akceptovat, když v průběhu realizace projektu dojde ke změně u studentů z prezenčního studia na studium kombinované. 

Základní informace o projektu Orion naleznete na www.orion-openscience.eu. Sledujte nás na Twitteru: @orion_opensci

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. 

 Otevření registrace 15.11.2018 - 15.1.2019


I. kolo - formální kontrola splnění podmínek 16.1.2019 - 31.1.2019


II. kolo - hodnocení veřejností 1.2.2019 - 28.2.2019


III. kolo - hodnocení odbornou komisí 1.3.2019 - 31.3.2019


Vyhlášení výsledků 15.4.2019


Řešení projektu 16.4.2019 - 31.1.2020

Koordinátor projektu

Partneři projektu jsou spolu s JCMM:

 

Regionální podporovatelé projektu:

 

Ing. Michael Doležal

Telefon: + 420 602 735 910

E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz


Ing. Jana Musilová

Telefon: +420 724 919 622

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz